Đa phương tiện

Bảo tàng sau năm 1936

Ngày 11 tháng 3 năm 1936, Bảo tàng khánh thành phần trưng bày mở rộng và được mang tên Bảo tàng Henri Parmentier