Giới thiệu

Tổ chức - Hành chính

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Ông Hồ Tấn Tuấn

Phó Giám đốc: Ông Hồ Văn Duy

Phó Giám đốc: Ông Trần Đình Hà

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Số điện thoại/Fax: (84-236) 3574801

Trưởng phòng: Ông Trần Công Hoàng

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hùng

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ THUYẾT MINH

Số điện thoại: (84-236) 3572935

Trưởng phòng: Bà Trần Thị Chiêm

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Hoàng Hương Duyên

 

PHÒNG SƯU TẦM, BẢO QUẢN VÀ TRƯNG BÀY

Phụ trách phòng: Ông Trần Đình Hà

Phó Trưởng phòng: Bà Trần Nguyễn Phương Nghi

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỖ TRỢ KHÁCH THAM QUAN

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồ