Giới thiệu

Tổ chức - Hành chính

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Võ Văn Thắng

Phó Giám đốc: Hồ Văn Duy

Phó Giám đốc: Trần Đình Hà

Phó Giám đốc: Phan Công Hải

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Số điện thoại/Fax: (84-236) 3574801

Trưởng phòng: Trần Công Hoàng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hùng

 

PHÒNG GIÁO DỤC – TRUYỀN THÔNG

Số điện thoại: (84-236) 3572935

Trưởng phòng: Trần Thị Chiêm

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Hương Duyên

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU – TRƯNG BÀY

Phụ trách phòng: Phan Công Hải

 

PHÒNG SƯU TẦM – BẢO QUẢN

Trưởng phòng: Nguyễn Hồ