Giới thiệu

Văn bản hoạt động

1. Đề án “ Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”

Đơn vị ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ theo Quyết định số 4788/QĐ/BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch’

Tải văn bản tại ĐÂY