Trưng bày

Phòng trưng bày Đà Nẵng


Bộ sưu tập Đà Nẵng gồm nhiều hiện vật được sưu tầm trước năm 1975 từ các di tích Phong Lệ, Quá Giáng, Xuân Dương.

Những cuộc khảo sát trong 40 năm qua, sau 1975, đã phát hiện thêm nhiều hiện vật và dấu vết  kiến trúc thuộc thời kỳ Champa ở các địa phương khác của thành phố Đà Nẵng, như các di tích An Sơn, Khuê Trung, Gò Đùi. Đặc biệt các cuộc khai quật khảo cổ trong các năm 2012- 2014 tại di tích Phong Lệ và Cấm Mít đã phát hiện những hiện vật mang ý nghĩa tín ngưỡng tại các lòng tháp Chăm sâu dưới mặt đất.

Những hiện vật điêu khắc, văn bia và dấu vết kiến trúc cho thấy khu vực Đà Nẵng là một vùng phát triển về kinh tế và giao thương của vương quốc Champa trong các thế kỷ IX đến XIII.