Trưng bày

Phòng trưng bày Quảng Nam


Địa bàn tỉnh Quảng Nam là một trung tâm quan trọng của vương quốc Champa. Nhiều khu di tích lớn đã được tìm thấy tại các địa phương của Quảng Nam, gồm kinh thành Trà Kiệu, thánh địa Mỹ Sơn, Phật viện Đồng Dương. Số lượng hiện vật thu thập được tại các di tích này rất lớn và được trưng bày độc lập tại các Phòng Trà Kiệu, Phòng Mỹ Sơn và Phòng Đồng Dương.

Ngoài ra, ở Quảng Nam còn có nhiều di tích khác; một số di tích đã được khảo sát, nghiên cứu từ đầu thế kỷ XX, một số được phát hiện và tiếp tục khai quật sau năm 1975, bao gồm các di tích Khương Mỹ, An Mỹ, Phú Hưng, Chiên Đàn. Các bộ sưu tập từ các di tích này thể hiện bức tranh đa dạng về nghệ thuật điêu khắc Chăm với nhiều phong cách nghệ thuật phát triển tập trung tại một địa bàn qua nhiều thời kỳ của vương quốc Champa.