Liên hệ

Captcha image
Show another codeLấy chuỗi ký tự mới

Địa chỉ: số 02, đường 2-9, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại/Fax: (84-236) 3574801, (84-236) 3572935

Email: btdkc@danang.gov.vn

Website: www.chammuseum.vn